Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Disclaimer

Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden ('Informatie'), gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan moet u de Informatie aangeboden via deze website niet gebruiken. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Hypothecair BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden Informatie. De verstrekte Informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Hypothecair BV is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de Informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hypothecair BV beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Hypothecair BV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. Hypothecair BV is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen Informatie bij Hypothecair BV of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Hypothecair BV in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Hypothecair BV en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hypothecair BV.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Hypothecair BV is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy policy
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is onze privacy policy van toepassing. Deze kunt u bij ons opvragen.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter. Indien anderstalige versies van deze Gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Hypothecair heeft agentschappen bij de belangrijkste banken en verzekeraars in Nederland. Dit levert u direct voordeel op.

Omdat Hypothecair BV een onafhankelijke adviseurs is, stellen wij ons  als doel  dat we passende voorwaarden en tarieven  bij  aanbieders voor u vergelijken en begrijpelijk toelichten. Wij stellen hierbij uw belangen als klant centraal.

In onze dienstverleningsdocumenten hebben wij duidelijk omschreven wat u kunt verwachten en wat onze dienstverlening inhoudt.